Algemene voorwaarden Praktijk Rheia

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Rheia en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving

Praktijk Rheia is een VOF, opgericht door Y.W. van Seters-Bogaard en F.N. Wijkhuizen-Smits en gevestigd te Steenbergen. Praktijk Rheia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86005030.

3. Definities

  • a. Opdrachtnemer: Praktijk Rheia.
  • b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
  • c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. De overeenkomst

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom moet de overeenkomst worden getekend door de gezaghebbende ouder(s) en één van de vennoten, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van hun kind. Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf ook de overeenkomst ondertekenen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

  • a. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • b. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

6. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Praktijk Rheia. Kort telefonisch overleg is gratis, als er meer tijd nodig is voor een gesprek zal een afspraak worden gemaakt waarbij de tarieven, zoals beschreven op de website, gehanteerd worden.

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd. Vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

7. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt een betalingsherinnering verstuurd. Is de opdrachtgever in verzuim, dan heeft Praktijk Rheia het recht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

8. Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de helft van de verschuldigde kosten voor de sessie te factureren aan de opdrachtgever. Bij ziekte of overige bijzondere omstandigheden is overleg mogelijk. Bij afwezigheid zonder afmelding worden de volledige verschuldigde kosten voor de sessie gefactureerd aan de opdrachtgever.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna.

Het betreden van de locaties waar opdrachtnemer werkzaam is en deelname aan de begeleiding van opdrachtnemer is op eigen risico.

Opdrachtnemer is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of voor persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een activiteit georganiseerd door opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is bepaald aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst.

11. Klachtenprocedure

Klachten die voorafgaand aan, tijdens of na de te verrichtte diensten over de verrichtte diensten zijn ontstaan dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenregeling.

12. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens sessies wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden derden in te lichten.

In geval van dreigend gevaar voor de opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of de samenleving behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van de opdrachtnemer eisen.

Op de overeenkomst is de Privacyverklaring van Praktijk Rheia van toepassing.

13. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Rheia - Logo
BPSW - Logo

© 2024 Praktijk Rheia

KVK: 86005030

Fotocredits. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door:

  • In een Blik fotografie, Agnetha Overbeeke bij Zorgboerderij Praktijk Intzadel en Erik van Seters.
  • Voor het maken van de foto’s zijn modellen ingezet en alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.