Privacyverklaring Praktijk Rheia

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de AVG, is Praktijk Rheia, gevestigd te Steenbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86005030.

U wordt geadviseerd deze privacyverklaring goed door te nemen.

Persoonsgegevens


Doel van de verwerking

Indien u Praktijk Rheia uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om in contact met u te komen en te communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt worden de gegevens uiterlijk zes maanden na ontvangst verwijderd. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt zal Praktijk Rheia over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel de contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Slechts die gegevens die in dat verband nodig of nuttig worden geacht zullen worden verzameld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming. Hierbij geldt dat de toestemming altijd weer kan worden ingetrokken.

Beveiliging

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij Praktijk Rheia. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan gebruik worden gemaakt van een of meerdere verwerkers. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, worden alleen verwerkersovereenkomsten afgesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de Europese Unie worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Praktijk Rheia verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke, afsluitbare ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Uw persoonsgegevens worden niet met andere partijen gedeeld zonder uw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor ligt.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Praktijk Rheia is uiteraard wel gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten van de Belastingdienst uw factuurgegevens zeven jaar bewaard blijven en overeenkomsten binnen de Jeugdwet dienen vijftien jaar bewaard te blijven.

Persoonsgegevens zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met uw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan twee jaar na afronding van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Uw privacyrechten worden gerespecteerd door Praktijk Rheia en Praktijk Rheia zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage en correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruikt wilt maken kunt u hierover contact opnemen met Praktijk Rheia.

Rheia - Logo
BPSW - Logo

© 2024 Praktijk Rheia

KVK: 86005030

Fotocredits. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door:

  • In een Blik fotografie, Agnetha Overbeeke bij Zorgboerderij Praktijk Intzadel en Erik van Seters.
  • Voor het maken van de foto’s zijn modellen ingezet en alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.